دانلود کتاب صوتی شعر فریاد مهدی اخوان ثالث


شعر فریاد مهدی اخوان ثالث, اشعار عاشقانه


دانلود


خانه ام آتش گرفته ست، آتشی جانسوز
هر طرف مي سوزد اين آتش

پرده ها و فرشها را، تارشان با پود
من به هر سو می دوم گريان

در لهيب آتش پر دود
وز ميان خنده هايم تلخ

و خروش گريه ام ناشاد
از دورن خسته ی سوزان
مي كنم فرياد، ای فرياد! ای فرياد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
همچنان می سوزد اين آتش

نقشهايی را كه من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و ديوار

در شب رسوای بی ساحل
وای بر من، سوزد و سوزد

غنچه هايی را كه پروردم به دشواري
در دهان گود گلدانها

روزهای سخت بيماری
از فراز بامهاشان، شاد

دشمنانم موذيانه خنده های فتحشان بر لب
بر من آتش به جان ناظر

در پناه اين مشبک شب
من به هر سومی دوم

گريان ازين بيداد
مي كنم فرياد، ای فرياد! ای فرياد
 
واي بر من، همچنان مي‌سوزد اين آتش
آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان

و آنچه دارد منظر و ايوان
من به دستان پر از تاول

اين طرف را مي كنم خاموش
وز لهيب آن روم از هوش

ز آندگر سو شعله برخيزد، به گردش دود
تا سحرگاهان، كه مي داند كه بود من شود نابود

خفته اند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا مشت خاكستر

وای، آيا هيچ سر بر می كنند از خواب
مهربان همسايگانم از پی امداد ؟
 
سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد
می كنم فرياد، ای فرياد! ای فرياد


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,